Workshop – Handlingsplan for Oslofjorden

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Handlingsplan for Oslofjorden – er den tilstrekkelig for å ivareta biologisk mangfold og det myke friluftsliv?

Den helhetlige handlingsplanen for Oslofjorden vil bli sendt til politisk behandling over nyttår fra Miljødirektoratet. Fylkeslag og lokallag i Naturvernforbundet har i ulik grad vært med i innspillsprosessen, bl.a. har NOA gitt innspill både om biologisk mangfold og friluftsliv i kystsonen og om marine aspekter. En slik helhetlig tenking når det gjelder vern, forvaltning og bruk av det meget folketette og konfliktfylte området rundt Oslofjorden vil bli en viktig ramme for oss som arbeider med naturvern og friluftsliv i denne regionen.

NOA ønsker å samle fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer i Oslofjordsområdet til en heldags workshop hvor vi blir bedre kjent med hverandre og hva vi arbeider med av saker som har med fjorden å gjøre. Oslofjorden må sees på som en helhet, og det er mange felter hvor vi bør samordne innsatsen. Vi håper å finne felles strategier for videre arbeid. Vern av verdifulle områder for biologisk mangfold og leveområder for rødlistearter er ennå ikke fullført. Det gjenstår mye når det gjelder vern og forvaltning av marine forekomster og naturtyper. Det må finnes løsninger for den stadig mer alvorlige konflikten mellom motorisert ferdsel og de myke brukerne av fjorden.

Påmelding skjer til jorn.bjorndalen@gmail.com, med frist 10. januar.
Arrangementet er for medlemmer. Du kan melde deg inn via denne linken: https://naturvernforbundet.no/medlem/

Program og sted kommer.